tisdag 7 september 2010

Utveckling av högre utbildning - en liten historik

Statsmakterna i Sverige har sedan långt tillbaka vidtagit en rad åtgärder för att påverka utvecklingen av den högre utbildningen och jag skall göra en väldigt översiktlig beskrivning av sådant som jag uppfattar som betydelsefullt.

I Sverige finns en lång tradition av statliga åtgärder i syfte att utveckla den högre utbildningen. Det har funnits forskningsprogram som bedrevs av dåvarande Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). Det har också funnits ett självständigt råd – Rådet för forskning om universitet och högskolor - under perioden 1992-1997 vilket hade till uppgift att stödja och främja forskning och utvecklingsarbete. Från och med år 2001 finns också medel att söka hos Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) vid Vetenskapsrådet. Denna inrättades för att stödja utvecklingen av utbildningsväsendet och lärarutbildningen.

Ett återkommande problem för den högre utbildningen har varit och är alltjämt skillnaden i status mellan forskning och undervisning. Sedan lång tid tillbaka har man försökt angripa detta problem. På förslag av en omfattande statlig utredning i början av 90-talet (Högskoleutredningen 1992) inrättades ett råd med syfte att försöka höja grundutbildningens status. Det fick ursprungligen namnet Högskolans grundutbildningsråd, senare ändrades namnet till Rådet för högre utbildning eller enbart Rådet. Den ursprungliga tanken var att man skulle höja grundutbildningens status genom att ge undervisande lärare möjligheter att söka projektmedel på liknande sätt som forskare kunde göra hos vetenskapsråden.

Det framkommer på flera ställen i utvärderingar och rapporter att det är ganska unikt att staten engagerar sig i att driva och påveraka utvecklingen av den högre utbildningen; i många fall anses detta vara något som är de enskilda lärosätenas angelägenhet.

Rådet avvecklades i slutet av 2005. Inför avvecklingen fick Roger Säljö och jag i uppdrag att skriva en sorts testamente med speciell inriktning på de projekt som fått stöd från Rådet under de senaste åren. Vår rapport kom att heta Att utveckla den högre utbildningen och den innehåller utöver vårt bidrag ett antal intressanta översikter från Rådets verksamhetstid.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar