måndag 6 september 2010

Plagiat och prov

Kanske måste vi finna nya sätt att examinera när "allt" redan finns att hämta? Nedanstående text är ett utdrag från ett bokkapitel, "Pedagogiska praktiker och virtuella realiteter", som jag skrev för några år sedan. Det ingår i antologin Kunskap och människans redskap redigerad av Hans Rystedt och Roger Säljö. (http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=32948-01&csid=66&mp=4918)

"När vem som helst kan både ladda upp och ladda ner sådant material som brukar förekomma i olika provsituationer, blir traditionella undervisningsupplägg problematiska och institutionerna börjar söka efter olika kontrollsystem för att förvissa sig om att den som säger sig ha löst en uppgift verkligen har gjort detta och inte enbart hämtat lösningen på Internet. Olika aktörer har inte varit sena att anpassa sig till institutionernas behov av kontroll och ett antal kommersiella tjänster finns numera för den som vill kontrollera ursprunget hos olika dokument.

Sett ur ett annat perspektiv – möjligen utmanande – är förstås de studerandes strategi att söka rätt på det de behöver för att förenkla sin vardag bara ytterligare ett exempel på hur redskapsanvändning förändrar villkoren för olika verksamheter.

Att plagiera i avsikt att skaffa sig egna fördelar är nog i första hand en etisk fråga och inte en kontrollfråga. Då det inte verkar finnas några mera påtagliga indikatorer i samhället på en ökande medvetenhet om det oetiska i att plagiera, återstår nog inget annat än att anpassa sig till de nya villkoren.

Här är inte platsen att komma med några didaktiska pekpinnar men sannolikt är det nödvändigt för utbildningsinstitutioner på olika nivåer att inse att ”allt” redan finns på Internet och att därför i stället avkräva de studerande någon form av eget meningsskapande arbete kring det alla vet att de har funnit på Internet. I sådana fall får det man sökt fram karaktären av råmaterial eller data för det man egentligen skall åstadkomma. Ett sådant upplägg bygger på premissen att information av alla slag redan finns och att det därför är en möjlighet för de studerande att göra bruk av denna på något sätt.

Varje uppgift kan härigenom göras tvådelad; i ett första steg redovisas vad man med hjälp av olika strategier funnit på Internet och i ett andra steg produceras ett eget bidrag med hjälp av råmaterialet. Liksom i det tidigare resonemanget innebär detta att sökresultatet blir starten på ett arbete snarare än slutpunkten samtidigt löser detta en del av plagieringsproblematiken."

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar