torsdag 2 september 2010

Distansen, nätet och gemenskapen

Ensam eller tillsammans?
Historiskt sett innebär distansundervisning att man kan studera oberoende av  tid, plats och andra studerande, s.k. independent study; den studerande tänks sköta sina studier på egen hand med hjälp av studiematerialet; kontakten med andra är studerande är obefintlig eller minimal.  

Den tekniska utvecklingen tillsammans med ett ökat intresse för kollaborativt/konstruktivistiskt lärande utmanar emellertid den traditionella distansutbildningen och termen online learning (OLL) används ofta för att markera en skillnad gentemot distansutbildning. Själv tycker jag att nätlärande eller nätkurser fungerar bra på svenska.


Nätet och den högre utbildningen
Det här blir särskilt intressant i förhållande till högre utbildning. Utmärkande för denna, åtminstone i ideala fall, är att olika åsikter och vetande bryts mot varandra antingen i seminariediskussioner mellan olika företrädare för akademin, mellan lärare och studenter eller i grupper av studerande. Uttryckt på ett annat sätt innebär detta att man deltar i en lärandegemenskap och därigenom inlemmas i den akademiska diskursen.  Sådan här interaktion – interaktion i dess egentliga bemärkelse – är inte begränsad till personliga möten i seminarierum eller andra lokaler utan kan också framgångsrikt ske på nätet.

Om vi vill utnyttja kommunikationsteknikens möjligheter tillsammans med konstruktivistiska tankegångar, blir det svårt att förena traditionell distansundervisning med dess ”independent study” med kollaborativa verksamhet i lärandegemenskaper på nätet.  Av detta skäl bör vi vara lite vaksamma på vårt sätt att använda termen distansutbildning då den ofta ger associationer till att man kan ”köra sitt eget race” oberoende av samverkan med andra deltagare när man kanske har tänkt sig ett annat kursupplägg.

Däremot går det alldeles utmärkt att förena nätlärande med traditionella campuskurskurser (blended learning, dual mode, mixed mode) genom att man både träffas och använder nätet, GUL t.ex. Jag skulle vilja gå ännu längre och hävda att blir det alldeles nödvändigt med gränsöverskridande – eller ännu bättre – gränsutplånande former för undervisning där man både träffas när det är mest lämpligt men också låter bli att träffas när det är mer lämpligt att arbeta via nätet, något som inte erbjuder några problem idag när vi har en gemensam lärplattform, GUL.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar