onsdag 1 juni 2011

Web 2.0 - nya villkor för lärande

Det finns olika teorier om lärande men skillnaden mellan olika förhållningssätt håller på att "eroderas", säger man i rapporten A literature
 review
 of
 the
 use
 of 
Web
 2.0
 tools
 in
 Higher 
Education
. Författarna till rapporten menar dock att det är rimligt att skilja mellan:

associativa teorier (lärande genom strukturerade uppgifter)
kognitiva teorier (lärande som förståelse)
situerade teorier (lärande som social praktik)

Tidiga exempel på nätbaserat lärande eller e-learning som det ofta kallas, byggde ofta på den första typen av teorier som gick ut på att man med systematisk handledning ledde den lärande mot på förhand uppställda mål. Det är tveksamt om den typen av undervisningsupplägg är så lämpade för Web 2.0-verktyg.

Konstruktivism har varit ett nyckelbegrepp i den pedagogiska diskursen under lång tild. Här kan de kommunikativa och sociala teknologierna närma sig konstruktivismen på ett nytt sätt genom att de både ger den lärande möjlighet att ta kontroll över sitt lärande och genom att den sociala dimensionen kommer att spela en stor roll. Framförallt blir detta intressant i förhållande till det nätbaserade lärandet där de lärande får tillgång till nya verktyg och kan ingå i sociala nätverk.

Genom de nya verktygen kan man också slå en bro mellan kognitivistiska och socialkonstruktivistiska upplägg. I den kognivitistiska tanketraditionen ligger fokus på den enskilde individens kunskapsutvecking medan den socialkonstruktivistiska teorin betonar den sociala och kulturella kontexten där kunskap konstrueras tillsammans med andra. Interaktion på nätet genom diskussionsforum, wikis eller bloggar skapar möjligheter för individuellt lärande stött av samverkan med andra.

Competitive social learning by vickel_n, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  vickel_n 

Författarna tar även kortfattat upp teorier som Lave och Wengers communities of practice där deltagande, identitet och meningsskapande förhandling är centrala begrepp. Sociokulturella teorier intresserar sig för hur de "kulturella" redskapen tas i bruk. Kortfattat beskrivs också hur kunskap är distribuerad (distributed cognition) där den av Siemens beskrivna konnektivismen utgör en intressant inriktning med sin betoning av nätverk av kunskapsnoder.

Som en sammanfattning kan man säga att all utbildning som inriktas på det utforskande, det sociala, det reflekterande och det immersiva (svårt att hitta ett bra ord för detta man innebörden är att man är djupt involverad, uppslukad, av något, att man i någon mening lever med och är beroende av teknologin) kommer att finna Web 2.0-verktyg och sociala medier mycket kraftfulla för lärandet.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar