måndag 21 februari 2011

Vad betyder undervisning för universitetens rankning? - Inget!

Sådana här tankar diskuteras av Sir John Daniel & Stamenka Uvalić-Trumbić i ett blogginlägg med titeln Will Higher Education Split? mer  specifikt diskuteras frågan om det kan bli så att det allmänna tar hand om forskningen medan massutbildning överlåts åt kommersiella aktörer.


Artikeln tar avstamp i fem bevis (exhibits) där det första talar om den "massification" som utbildningssystemen står inför. Det kommer att ställas enorma krav på utbildning sett ur ett interantionellt perspektiv, vilket gör att universiteten måste hitta nya vägar.

Det andra argumentet handlar om att den rankning som toppuniversiteten tävlar om i princip enbart handlar om forskning. På frågan: "Where is teaching in the international rankings?" kan svaret ges med ett ord: "Nowhere".

I det tredje argumentet beskrivs hur man på en del ställen öser pengar över vissa institutioner i ett fåfängt försök att komma högt på rankningen. I Storbritannien där man skurit ner på anslagen dramatiskt i den högre utbildningen är ambitionen att ge mer pengar till forskning och mindre till undervisning.

Det fjärde argument är att den nätbaserade utbildningen ökar på bekostnad av den campusbaserade. I USA är det framförallt kommersiella lärosäten som har den största andelen studenter bland de nätstuderande. De kommersiella aktörerna har lättare för att expandera då de varken behöver ta samma akademiska hänsyn eller investera i byggnader och andra studiesociala verksamheter som de traditionella akademiska institutionerna.

Det femte argumentet, slutligen, är att de traditionella lärosätena inte förmår utnyttja informationsteknologin på ett sätt som gör utbildningen billigare; den blir snarare dyrare, ger inte bättre kvalitet på lärande och är ofta av undermålig kvalitet.

Slutsatsen som dras är att en omstörtande teknologi (disruptive technology) knappast gynnar de existerande lärosätena. Det finns siffror som förutsäger att upp till 80% av studenterna i USA förväntas ta nätbaserade kurser 2014. Detta kommer att gynna de som redan kan leverera utbildning på nätet; de kommersiella aktörerna inom högre utbildning kommer att ha ett försprång. I Storbritannien rekommenderas t.o.m. de traditionella universiteten att liera sig med kommersiella aktörer för att inte komma på efterkälken.

Inlägget slutar med att säga att en del regeringar länge har velat se högre utbildning uppdelad mellan forskningsuniversitet och sådana som huvudsakligen sysslar med undervisning. Mot bakgrund av de argument som de framför är det ingen orimlig tanke att vi i framtiden får allmänfinansierade forskningsinstitutioner medan undervisning meddelas av kommersiella aktörer. Jag undrar var de kompletta akademiska miljöerna passar in i den här diskussionen?

Om man betänker den nuvarande svenska regeringens ambition att privatisera transporter, vård, läkemedelsförsäljning, ungdomsskola m.m. är det kanske ingen orimlig gissning att även den högre utbildningen kan komma att utföras av kommersiella företag i en framtid?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar