torsdag 6 januari 2011

Akademisk forskning som uppfyllande av mätbara mål

Jag har läst en artikel som handlar om högre utbildning i Storbritannien och i USA där titeln "The Grim Threat to British Universities" och en mening alldeles i början, "[universiteten] are under siege from a system of state control that is undermining the one thing upon which their worldwide reputation depends: the caliber of their scholarship", ger en generell bild av vad den handlar om.

Artikeln är rik på information och jag råder var och en att läsa originalet. Här skall endast göras några nedslag. Inledningsvis beskrivs hur universiteten attackerades under Thatcherregimen. Thatcher själv hade inte mycket till övers för "state-funded intellectuals" och hon ökade statens kontroll över universiteten.

Denna kontroll har, som jag fattar det, hämtat idéer från amerikanskt managementtänkande där metoder som Balanced Scorecards och Key Performance Indicators blivit några av vapnen i byråkraternas händer.

Generellt handlar det om om olika sorters mätningar av "produktion" vars "impact" blir avgörande för medelstilldelning. Detta leder i förlängningen till en viss typ av produktion som kan färdigställas inom deadline för mätningen och missgynnar den typ av akademiska arbeten som är tidsödande. Generellt gynnas artikelproduktion på bekostnad av bokproduktion.

Det blir också nödvändigt att anpassa produktionen till den innehållsliga linje som journalerna favoriserar vilket leder till en sorts räddhågsenhet för att inte bli publicerad. För att utöva den byråkratiska kontrollen byggs olika institutioner upp som skall avgöra medelstilldelningen.

Från den amerikanska horisonten beskrivs hur undervisning allt mer bedrivs av doktorander och adjunkter med osäkra anställningsförhållanden därför att dessa är billigare men också därför att de blir något som liknar arbetskraft vid bemanningsföretag, vilket är flexibelt ur managementsynvinkel.

Detta var några nedslag i texten men man bör som sagt läsa den i sin helhet, gärna flera gånger. Det som slår en när man läser är att managementtänkandet även finns vid svenska universitet. Bibliometri, publicering i ansedda tidskrifter, citeringar m.m. har även hos hos oss börjat spela en allt större roll. En föreställning om att tävlan och konkurrens leder till högre akademisk kvalitet, excellens, är inte obekant för statsmakterna i Sverige heller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar