måndag 14 januari 2013

Lära gratis, fritt, undervisad eller vetgirig

Under år 2012 talade man allt mer om företeelsen MOOC. Bokstavskombinationen står för massive open online course, vilket i svensk tolkning innebär att det är en sorts kurs (course) som vänder sig till ett mycket stort antal deltagare (massive) som utan behörighetskrav eller andra restriktioner kan registrera sig som deltagare (open) utan några förpliktelser utöver ett eget intresse. Organisatören har angett ett innehållsligt tema och föreslår ett urval av resurser som fritt kan hämtas från nätet (online) men utöver detta är det meningen att deltagarna själva skall delta med sådant som man känner till eller producerar själva och delar på ett sådant sätt att det blir tillgängligt för andra kursdeltagare. Vanligtvis bidrar den ursprunglige organisatören med en sorts "nav" från vilket alla bidrag görs tillgängliga.


Ett underliggande antagande är också att alla inte kan engagera sig i allt utan att det växer fram en sorts intressegrupper (cluster) där man tillsammans utforskar teman utifrån intresse.  Intressant är här att notera att även om man utforskar och lär i samverkan med andra, är denna verksamhet av annan karaktär än den som man brukar benämna kollaborativ (collaborative). Arbetet i en MOOC beskrivs bättre med termen kooperativ (cooperative) då individen inte ingår i någon fast gruppering med syfte att åstadkomma något förutbestämt. Istället blir deltagarna resurser för vars och ens framväxande (emergent) intresseinriktning. Se också ett tidigare inlägg.

Vi kan notera här att för den enskilde individen innebär en sådan här kurs ett antal positiva paradoxer.  Individen har maximal frihet samtidigt som man ingår i ett nätverk av kontakter med andra resurspersoner.  Innehållsligt kan varje individ fokusera på sitt intresseområde samtidigt som alla kursresurser i form av förslag och nyproducerat material är tillgängligt. Slutligen finns det inga speciella kursmål som skall läras utan lärandet består i att man faktiskt knyter an till de resurser - personer och andra källor - som är relevanta för det intresse man har (eller som växer fram).

En klargörande analys av hur fenomenet MOOC skiljer sig från mera traditionella kurser kan man hitta här .

Informellt och formellt lärande

Låt oss så jämföra jämföra formella kurser med det som utmärker MOOCs så som dessa beskrivits ovan.  Förutom kostnader och kursmaterial kan vi även  se hur undervisningsformerna kan skilja sig åt. Formell undervisning är något man "meddelar" d.v.s. det är någon som har tänkt ut att man måste läsa vissa texter, att man har någon form av lektion och att det är någon som talar om vad man skall kunna. Denna undervisning avslutas oftast med att den studerande på något sätt måste visa upp vad han eller hon  "tillgodogjort" sig av det förutbestämda innehållet.


Ett annat sätt att lära skulle kunna  gå till så att den lärande, visserligen med viss ledning, i hög grad drivs av ett intresse att lära något och därvid aktivt knyter kontakter med andra som man kan lära av, söker reda på olika resurser och själv producerar något utifrån de erfarenheter som görs. I idealfallet delas dessa produkter med andra så att processerna kan fortgå. Bra exempel på denna typ av lärande är att "följa" det som produceras på nätet och att själv bidra med det man lärt sig (bloggar, wiki, facebook, twitter, google m.m.)

Informal Learning by jrhode, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  jrhode 

I det blogginlägg som jag inspirerats av för detta inlägg har författaren gjort följande indelning av vad som utmärker olika sorters lärande. Läsaren rekommenderas att gå till originalet där det även finns ett antal klargörande grafiska inslag som på ett utmärkt sätt klargör vad som skiljer olika ansatser åt.


Först det lärande som försiggår i en MOOC:


 • People would learn in a self-directed manner
 • Knowledge is distributed
 • Knowledge is negotiated
 • Knowledge is emergent
 • Knowledge is rhizomatic 
 • Learning is capacity to construct, navigate and traverse across networks
 • Personal learning networks would be a far better way for people to learn
 • People like to learn via social networks
 • People know how to connect (people have the communication, literacy and critical literacy skills)
 • People know how to use the technology to connect
 • People are self motivated (intrinsic motivation)
 • People like to accept challenges, chaos and complexity is just part of the learning process
 • People don't need to follow a course or qualification for learning to be effective
 • Learning is emergent, and is based on connections, engagement and interactions
 • Learning is open
 • Identity in networked learning is based on individual's participation, interaction in the networks, and is reflective of ones involvement in the media, it's dynamic, adaptive
 • Individual and social learning is emphasised cooperation
 • Sensemaking and wayfinding are important


Det traditionella lärande utmärks å sin sida av:


 • People need to learn in a structured manner, in a course (face to face or online), with teacher's instruction (zpd) zone of proximal development
 • People construct knowledge via a constructivist pedagogy - with an expert.
 • Knowledge is acquired
 • Learning is about acquisition of knowledge, skills and experience
 • People like to learn with Learning Management Systems (LMS)
 • People prefer to learn independently (in a closed environment) (behind the walls in schools) or learn collaboratively in a group or team
 • People don't have enough skills, knowledge and experience to use technology to connect,formal training/education is the solution
 • People don't want chaos, complexity, don't want to be overwhelmed with information or knowledge
 • People need to be motivated with rewards (extrinsic motivation)
 • People need to follow a course or qualification for learning to be effective
 • Learning is based on instruction by the teachers
 • Learning is closed (in a closed classroom or closed online network)
 • Identity is based on the association of oneself as a student or that of the group - it's static
 • Group learning is emphasised - collaboration
 • Teaching and close mentoring are importantCreative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar